Zgłaszanie wierzytelności

Wierzytelności należy zgłaszać na adres syndyka w terminach określonych w obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach

W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać m.in. numer rachunku bankowego wierzyciela.


W szczególności w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj,

9) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.


Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 PU lub wierzyciel nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 PU Syndyk wzywa wierzyciela, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Art. 130 KPC stosuje się odpowiednio. Jeżeli zgłoszenia dokonuje wierzyciel reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika zgłoszenie zawierające braki określone powyżej zwraca się bez wzywania do jego uzupełnienia.


Wierzytelność może zostać zgłoszona także po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.


Syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.


Jeżeli postanowienie dotyczące wierzytelności zgłoszonej po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności nie zostało wydane albo nie stało się prawomocne do dnia zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego, postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu. Jeżeli jednak wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania.


Uwaga: zgodnie z art. 239a PU zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia.


Poniżej zamieszczony został wzór zgłoszenia wierzytelności zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości.