Obowiązki upadłego po ustaleniu planu spłat (upadłość konsumencka)

W okresie wykonywania planu spłat, mimo zakończenia postępowania upadłościowego, upadłego obciąża nadal szereg obowiązków. Nieprawidłowe wywiązywanie się z przedmiotowych obowiązków skutkować może uchyleniem planu spłat i odmową umorzenia zobowiązań.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie takiej czynności prawnej.

Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje:

  • osiągnięte przychody,
  • spłacone kwoty,
  • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela (po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty) uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Sąd uchyla plan spłaty również, gdy upadły:

  • nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli;
  • w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;
  • dokonał czynności prawnej, która mogła pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłat, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
  • ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Mimo, iż nie wynika to wprost z przepisu, po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, zasadnym jest złożenie przez upadłego wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań wraz z dowodami realizacji przedmiotowego planu.

Po wydaniu postanowienia o umorzeniu zobowiązań, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego.