X GUp 503/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 761/16 

Data ogłoszenia upadłości: 12 sierpnia 2016 r. 

Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2022 r.