Sprzedaż wierzytelności Damax Group Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości Damax Plus Sp. z o.o. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności spółki Damax Group Sp. z o. o. wynikającej z pożyczek udzielonych przez upadłą przed ogłoszeniem upadłości tj. przed 20 sierpnia 2020 r. w kwocie 407.900 zł za cenę nie niższą niż 5% ich wartość nominalnej tj. 20.395 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Oferty należy składać do dnia 2 maja 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczna na adres Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego: kancelaria@e-upadlosci.pl.

W przypadku kilku oferentów syndyk skontaktuje się z wszystkimi zainteresowanymi celem przeprowadzenia negocjacji zmierzających do uzyskania jak najwyższej ceny. Zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 19 stycznia 2023 r. przed zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności cena musi zostać uregulowana w całości. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt mailowy z Kancelaria Syndyka Sławomir Witkowskiego.

W myśl z art. 313 ust 1 PU sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.