Wierzytelność CLAVO Stelęgowski Sp. jawna

Syndyk  zaprasza do składania ofert w ramach sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Haliny Góralczyk w postaci wierzytelności wobec Clavo Stelęgowski Sp. jawna w kwocie wierzytelności głównej 16.220,57 zł wraz z należnościami pochodnymi.

Cena sprzedaż: 1.622 zł 

Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki

Termin sprzedaży: nie wcześniej niż 6 kwietnia 2021 roku

Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka  


Dodatkowe zasady sprzedaży:

1. w przypadku, gdy do 6 kwietnia 2021 wpłynie więcej niż jedna oferta, Syndyk przeprowadzi aukcję pomiędzy zainteresowanymi i zawrze umowę za najwyższą zaoferowaną cenę

2. kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed przeniesieniem praw

3. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący


Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Mleczarska 9A lok. 32, pod numerem telefonu +48 733 28 26 26, e-mail: kancelaria@e-upadlosci.pl.


W myśl z art. 313 ust 1 PU sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.