Nieruchomość rolna - m. Roszczep (nowe warunki 16.03.2021)

UWAGA: 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT.

Przedmiot sprzedaży: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmującej działki: 

nr 797 o powierzchni 8100 m 2 oraz nr 955 o powierzchni 15600 m2 położone w miejscowości Roszczep a także 

działkę nr 922/1 o powierzchni 2600 m2 położoną w miejscowości Michałów, 

dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA1W/00086283/5.

Cena wywoławcza: 59.808 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych) w tym:

za udział 1/2 wchodzący w skład masy upadłości Radosława Zbrzeżniaka 29.904,00 zł,

za udział 1/2 wchodzący w skład masy upadłości Hanny Kurek-Zbrzeżniaka 29.904,00 zł

Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki

Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A / 32; 05-500 Piaseczno     


UWAGA: 

W przypadku wpływu do dnia 6 kwietnia 2021 r. więcej niż jednej oferty, pomiędzy oferentami przeprowadzona zostanie dodatkowo aukcja. O terminie aukcji oferenci zostaną powiadomieni.