Nieruchomość rolna - m. Roszczep

UWAGA: 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT.

Przedmiot sprzedaży: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmującej działki: 

nr 797 o powierzchni 8100 m 2 oraz nr 955 o powierzchni 15600 m2 położone w miejscowości Roszczep a także 

działkę nr 922/1 o powierzchni 2600 m2 położoną w miejscowości Michałów, 

dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA1W/00086283/5.

Cena wywoławcza: 72.624 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote) w tym:

za udział 1/2 wchodzący w skład masy upadłości Radosława Zbrzeżniaka 42.720,00 zł,

za udział 1/2 wchodzący w skład masy upadłości Hanny Kurek-Zbrzeżniaka 29.904,00 zł

Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki

Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka, ul. Kineskopowa 1B / 1; 05-500 Piaseczno     


UWAGA: 

W przypadku wpływu do dnia 10 lipca 2020 r. więcej niż jednej oferty, pomiędzy oferentami przeprowadzona zostanie dodatkowo aukcja. O terminie aukcji oferenci zostaną powiadomieni.