Nieruchomość rolna - m. Roszczep

Przedmiot sprzedaży: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmującej działki: 

nr 797 o powierzchni 8100 m 2 oraz nr 955 o powierzchni 15600 m2 położone w miejscowości Roszczep a także 

działkę nr 922/1 o powierzchni 2600 m2 położoną w miejscowości Michałów, 

dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA1W/00086283/5.

Cena wywoławcza: 85.440 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych)

Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki

Termin składania ofert: 20 marca 2020

Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka, ul. Kineskopowa 1B / 1; 05-500 Piaseczno     


UWAGA: 

w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty pomiędzy oferentami przeprowadzona zostanie dodatkowa aukcja 

w związku z rozszerzeniem zakresu sprzedaży (zamiast udziału 1/2 sprzedaży podlega całość nieruchomości) wydłużony został termin do składania ofert do 20 marca 2020