Lokal użytkowy - ul. Czeczota, Warszawa (II przetarg)


UWAGA: 

ZMIENIONY ZOSTAŁ TRYB SPRZEDAŻY NA SPRZEDAŻ W PRZETARGU BEZ NADZORU SĄDU. USTALONY ZOSTAŁ NOWY TERMIN PRZETARGU. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES KANCELARII. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W KANCELARII SYNDYKA.

ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMOGI FORMALNE OFERTY - SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PRZETARGU.


Przedmiot sprzedaży: 

  • lokal niemieszkalny oznaczony numerem 10 o powierzchni użytkowej 85 m2 zlokalizowany w Warszawie przy ul. Czeczota 8, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00455544/0 za cenę nie niższą niż 449.000,00 zł,
  • ruchomości wyspecyfikowane w załączniku nr 1 regulaminu przetargu za cenę nie niższą niż 36.000,00 zł,

Cena wywoławcza: 485.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) 

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny nieograniczony bez nadzoru sądu

Termin składania ofert: 25 maja 2020

Termin otwarcia ofert: 27 maja 2020 roku o godzinie 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Kancelaria Syndyka Sławomira Witkowskiego, Piaseczno (05-500), ul. Kineskopowa 1B / 1