Udział w lokalu użytkowym (garaż) - ul. Czeczota, Warszawa


UWAGA: 

SPRZEDAŻ  W TRYBIE PRZETARGU BEZ NADZORU SĄDU. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES KANCELARII. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W KANCELARII SYNDYKA. ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMOGI FORMALNE OFERTY - SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PRZETARGU.

Przedmiot sprzedaży: 

  • udział 1/10 w lokalu niemieszkalnym (garażu) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 2 oraz przylegającej do niego komórki lokatorskiej nr  2 położonego w Warszawie przy ul. Czeczota 8, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00452638/5

Cena wywoławcza: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) 

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny nieograniczony bez nadzoru sądu

Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r.

Termin otwarcia ofert: 13 lipca 2020 roku o godzinie 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Kancelaria Syndyka Sławomira Witkowskiego, Piaseczno (05-500), ul. Kineskopowa 1B / 1