Lokal mieszkalny Zabłudów (pow. białostocki)


UWAGA: 

Zarządzeniem Prezesa Sądu z 23 marca 2020 (nr 78/2020) wydanym w związki z ograniczeniem ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odwołane zostały rozprawy i posiedzenia jawne do 30 kwietnia 2020. Wobec powyższego informuję, iż zaplanowany na dzień 1 kwietnia 2020 przetarg nie odbędzie się. Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone. Informacja o dalszym trybie sprzedaży ukaże się w niniejszej zakładce po określeniu sposobu sprzedaży przez Sędziego Komisarza.


Przedmiot sprzedaży: 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w budynku wielorodzinnym nr 8 przy ul. Kalwińskiej w Zabłudowie, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00220030/5 wraz z prawem własności znajdujących się w nich mebli oraz zestawu wypoczynkowego

Cena wywoławcza: 94.863 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote) 

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny pod nadzorem sądu

Termin składania ofert: 26 marca 2020 r.

Termin otwarcia ofert: 1 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00

Miejsce otwarcia ofert: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, sala nr 119