udział 1/2 w lokalu mieszkalnym - Piastów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE W FORMIE MAILOWEJ.

UWAGA: udział obciążony jest prawem nieodpłatnej i dożywotniej służebności mieszkania polegającej na prawie zamieszkiwania i korzystania przez uprawnionych z całego mieszkania – prawo stosownie do treści art.1012 KPC nie wygasa przy sprzedaży. Z uwagi na w/w prawo syndyk nie wprowadza nabywcy w posiadanie. Nie przewiduje się oględzin nieruchomości.

Syndyk zaprasza do składania ofert w przetargu na zakup udziału ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku nr 2 położonym przy ul. Gen. Józefa Bema w Piastowie z udziałem 5090/553176 w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI WydziałKsiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00080278/05.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 16 o pow. użytkowej 49,10 m2, położony w budynku oznaczonym nr 2, wzniesionym na działce nr 540/16, przy ul. gen. Józefa Bema w mieście Piastów, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Teren działki jest płaski, w dużej części zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. W części niezabudowanej zagospodarowany jest zieleń urządzona oraz dojście do budynku, chodnik utwardzony kostką betonową i asfaltem. Dostępność usług jest bardzo dobra. Na terenie osiedla znajdują się plac zabaw, palcówki handlowo-usługowe, przedszkole, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, apteka, a w odległości około 1 km na płd.-wsch. od działki mieści się centrum miasta. Około 16 km na wschód od nieruchomości znajduje się centrum Warszawy..

Tryb sprzedaży: przetarg pisemny połączony z aukcją

Przedmiot sprzedaży:  udział ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku nr 2 położonym przy ul. Gen. Józefa Bema w Piastowie z udziałem 5090/553176 w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI WydziałKsiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00080278/05

Cena wywoławcza:  97.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Termin składania ofert: 16.12.2022 r. (liczy się termin wpływu oferty do kancelarii syndyka)

Miejsce składania ofert:  Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A / 32; 05-500 Piaseczno   

Otwarcie i rozpoznanie ofert: 20 grudnia 2022 r. w Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej 9A lok. 32 o godzinie 13.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000 zł(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Oferta, która wpłynie po terminie do Kancelarii Syndyka nie będzie rozpatrywana (decyduje fizyczny wpływ, nie data stempla pocztowego). Oferty nie spełniające wymogów regulaminu przetargu nie będą brane pod uwagę.