John King Polska Sp. z o.o. - towary, materiały, samochody (NOWE WARUNKI)

Przedmiot sprzedaży i łączna cena sprzedaży netto: 

1. towary handlowe - 16.715,19 zł,

2. materiały reklamowe - 1.260,85 zł,

3. pojazdy - 27.160,00 zł,

Ceny jednostkowe zawarte zostały w poniższych zestawieniach.  


Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki w formie przetargu bez nadzoru sądu 


Termin i miejsce składania ofert: do 9 grudnia 2020 r.; Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A/32, 05-500 Piaseczno


Termin i miejsce otwarcia ofert: 10 grudnia 2020 r. g. 11.00; Magazyn JKP SP. z o.o., Wypędy, ul. Majowa 24 


Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 


Dodatkowe zasady sprzedaży:

1. w razie wyrażenia zainteresowania nabyciem składników majątku upadłego przez więcej niż jedną osobę zostanie przyjęta oferta najwyższa wybrana w aukcji, która będzie miała miejsce bezpośrednio po otwarciu ofert

2. podmiot składający ofertę na towary w postaci napojów alkoholowych zobowiązany jest do dołączenia do oferty aktualnej koncesji na handel alkoholem 

3. kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed wydaniem rzeczy

4. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący


W myśl z art. 313 ust 1 PU sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.