John King Polska Sp. z o.o. - towary, materiały, wyposażenie, samochody

Przedmiot sprzedaży i łączna cena sprzedaży netto: 

1. towary handlowe - 51.184,06 zł,

2. materiały reklamowe - 14.735,22 zł,

3. wyposażenie - 7.155,00 zł,

4. pojazdy - 38.800,00 zł,

5. opakowania zwrotne - 13.458,00 zł.

Ceny jednostkowe zawarte zostały w poniższych zestawieniach.  


Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki w formie przetargu bez nadzoru sądu 


Oferty muszą spełniać wymagania regulaminu zamieszczonego poniżej. Oferty mogą dotyczyć grup asortymentowych wskazanych w pozycjach 1-5 powyżej lub poszczególnych składników wyspecyfikowanych w poniższych wykazach. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty dotyczące poszczególnych grup asortymentowych.


Termin składania ofert:  28 września 2020 roku

Termin otwarcia ofert:  29 września 2020 roku


Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A/32, 05-500 Piaseczno


Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 


Dodatkowe zasady sprzedaży:

1. szczegółowe zasady sprzedaży zostały określone w poniższym regulaminie

2. w razie wyrażenia zainteresowania nabyciem składników majątku upadłego przez więcej niż jedną osobę zostanie przyjęta oferta najwyższa wybrana w aukcji, która będzie miała miejsce bezpośrednio po otwarciu ofert

3. podmiot składający ofertę na towary w postaci napojów alkoholowych zobowiązany jest do dołączenia do oferty aktualnej koncesji na handel alkoholem 

4. kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed wydaniem rzeczy

5. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący

6. w pierwszej kolejności rozpatrywane są oferty na zakup całości zapasów


W myśl z art. 313 ust 1 PU sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.


Poniżej można pobrać dokumentację zdjęciową oraz wycenę samochodów.