Lily SPA - wyposażenie salonu

Przedmiot sprzedaży: wyposażenie salonu manicure

Cena netto: 20.005,00 zł (jednostkowe ceny netto zawarte w poniższym zestawieniu)   

Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki 

Termin składania ofert: 18 października 2021 r.

Przyjmowane są wyłącznie oferty na całość wyposażenia. Oferent niezwłocznie po przyjęciu oferty musi dokonać zapłaty i odebrać przedmiot oferty.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A/32, 05-500 Piaseczno lub mailowo na adres kancelaria@e-upadlosci.pl

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

W przypadku więcej niż jednej oferty, wybór oferenta zostanie poprzedzony licytacją. 

Wydanie towaru nastąpi po zapłacie ceny.

W myśl z art. 313 ust 1 PU sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.