Dom jednorodzinny, W-wa, ul. Minerska 15a

UWAGA: 

SPRZEDAŻ  W TRYBIE PRZETARGU BEZ NADZORU SĄDU. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES KANCELARII. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W KANCELARII SYNDYKA. ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMOGI FORMALNE OFERTY - SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PRZETARGU.

Przedmiot sprzedaży: 

nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr działki 89 o powierzchni 411 m2 położona przy ul. Minerskiej w Warszawie, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczony numerem 15A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA6M/00031375/4

Cena wywoławcza: 752.368 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych)

 Tryb sprzedaży: przetarg publiczny bez nadzoru sądu

Termin składania ofert: 7 lipca 2020 r.

Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2020 roku o godzinie 11:00

Miejsce otwarcia ofert: Kancelaria Syndyka Sławomira Witkowskiego, ul. Kineskopowa 1B lok. 1, 05-500 Piaseczno

OGLĘDZINY

Osoby, które chcą wziąć udział w oględzinach proszone są o informację na adres mailowy kancelarii (kancelaria@e-upadlosci.pl).

Terminy oględzin będą ustalane w miarę wpływu zgłoszeń.