Dom jednorodzinny Dobrzyń


UWAGA: 

Zarządzeniem Prezesa Sądu z 23 marca 2020 (nr 78/2020) wydanym w związki z ograniczeniem ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odwołane zostały rozprawy i posiedzenia jawne do 30 kwietnia 2020. Wobec powyższego informuję, iż zaplanowany na dzień 1 kwietnia 2020 przetarg nie odbędzie się. Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone. Informacja o dalszym trybie sprzedaży ukaże się w niniejszej zakładce po określeniu sposobu sprzedaży przez Sędziego Komisarza.

Przedmiot sprzedaży: 

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr działki 84/41 o powierzchni 833 m 2 położonej przy ul. Prostej w miejscowości Dobrzyń, gmina Czosnów, powiat nowodworski, woj. mazowieckie, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczony numerem 54, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA1N/00071696/8

Cena wywoławcza: 318.668 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych) 

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny pod nadzorem sądu

Termin składania ofert: 26 marca 2020 r.

Termin otwarcia ofert: 1 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:35

Miejsce otwarcia ofert: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, sala nr 119