Zapas towarów (artykuły księgarskie i papiernicze)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA ZAKUP ZAPASU TOWARÓW HANDLOWYCH W POSTACI KSIĄŻEK ORAZ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU, REGULAMIN PRZETARGU ORAZ OSZACOWANIE DOSTĘPNE SĄ POD OGŁOSZENIEM.

KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE W FORMIE MAILOWEJ.

Syndyk zaprasza do składania ofert w przetargu na zakup zespół składników w postaci zapasu towarów handlowych wyspecyfikowanych w załączniku do regulaminu przetargu.

Tryb sprzedaży: przetarg pisemny połączony z aukcją

Przedmiot sprzedaży:  zapas towarów handlowych w postaci książek oraz artykułów papierniczych

Cena wywoławcza:  50.349,67 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 67/100)

Termin składania ofert: 6.10.2023 r. (liczy się termin wpływu oferty do kancelarii syndyka)

Miejsce składania ofert:  Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A / 32; 05-500 Piaseczno   

Otwarcie i rozpoznanie ofert: 9 października 2023 r. w Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej 9A lok. 32 o godzinie 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje można uzyskać wyłącznie drogą mailowa pod adresem k a n c e l a r i a @ e - u p a d l o s c i . p l.