Lokal użytkowy - ul. Czeczota, Warszawa (II przetarg)

Przedmiot sprzedaży: 

  • lokal niemieszkalny oznaczony numerem 10 o powierzchni użytkowej 85 m2 zlokalizowany w Warszawie przy ul. Czeczota 8, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00455544/0 za cenę nie niższą niż 449.000,00 zł,
  • ruchomości wyspecyfikowane w załączniku nr 1 regulaminu przetargu za cenę nie niższą niż 36.000,00 zł,

Cena wywoławcza: 485.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) 

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny nieograniczony pod nadzorem sądu

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2020

Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:40

Miejsce otwarcia ofert: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, sala nr 14